10 kỹ năng sống quan trọng cho trẻ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kỹ năng sống được định nghĩa là: “Life Skills are abilities for adaptive and positive behavior that enables individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life” – (WHO). (Tạm dịch: Kỹ năng sống là các khả năng về hành vi tích cực và…